u Żendziana - Kilka słów..

Rzędziany jako wieś

Wieś w gminie Tykocin, w województwie podlaskim, około 20 km przed Białymstokiem. Doskonale skomunikowana dzięki powstałej drodze ekspresowej S8.

Narwiański Park Narodowy

Przyjeżdzając do naszej agroturystyki, niesposób pominąć granicy Narwiańskiego Parku Narodowego, która jest dosłownie widoczna z okien pokojów noclegowych.

Zapis nazwisk lokalnych mieszkańców

Współcześnie wielu mieszkańców wsi (i kolonii) nosi nazwisko Rzędzian, ale pisownia jest bardzo różna: Rzędzian – Rzendzian – Żędzian – Żendzian.

Okolica

Tykocin

Wielka Synagoga W Tykocinie

Zamek w tykocinie

Pentowo - Europejska Wieś Bociana

Kiermusy

Historia

Wzmianki o miejscowości w dokumentach ziemskich i sądowych:

1408 – Książę Płocki Siemowit (Ziemowit) nadał przywilej – Mihaelem et Andream filiastrum ejus de Szandzino (Mihaelowi i Andreasowi jego bratankowi) dot. osiedlenia się nad Narwią miejscu określanym, jako Zdrody a później Drogwino lub Drugwino

1437 – w Surażu – zapis „My, Światosław z braćmi i Wihna z synami, nasz majątek Zdrody, leżący po obu stronach Narwi, sprzedaliśmy na zawsze szlachetnemu Stephano de Szandzino”

1440 – w Nowogrodzie – My Bolesław Książę Mazowiecki i Ziem Ruskich potwierdza – „tak teraźniejszym jak i przyszłym, którzy powinni o tym wiedzieć, a także w ogóle wszystkim, dla których było to Przydatne….” - zatwierdził nabycie na „zawsze” majątku Drogwino przez „szlachetnego” Andreae Sandziana (dokument bardzo obszerny, wskazani zostali także obecni przy jego sporządzeniu – np. Boruty chorążego i Michała podkomorzego warszawskiego, Jana podłowczego ciechanowskiego, Andrzeja z Goszczynaczycz i „wielu, naszych wiernych godnych wiary świadków” – dokument sporządził Stefan Mikołaj z Miszewa proboszcz warszawskiego i kanonika Kościoła Płockiego, będącego jednocześnie kanclerzem dworu Księcia Bolesława

1445 – zapis w aktach ziemskich łomżyński dot. osoby – Andreas Szandzian de Złotoryja

1501 - w Tykocinie - "My Albert Gasztołd, oznajmiamy w obecności wszystkim i każdemu z osobna, że my, rycerz świętego Królewskiego Majestatu, w naszych trudnych przypadkach przyjęliśmy, jako pożyczkę 100 florenów węgierskich w złocie i 10 razy po sześćdziesiąt monet srebrnych od szlachetnego Nikolaum dictum Sandzian … którą to sumę florenów i pieniędzy pozwalamy mu odebrać osobiście z naszych podatków z miasta naszego Tykocin na najbliższe święto św. Marcina, aż do wysokości całej należnej sumy”

1521 - publiczne potwierdzenie przez Alberta Gasztołda, Wojewodę Trockiego, dziedzicznych przywilejów Jannis et Jacobi Sandzian

1537 – zapis w aktach ziem łomżyński - „Szlachetny Jacobus Sandzian de Drugwino z Wielkiego Księstwa Litewskiego (w oryginale ex Magmo Ducta Lithuaniae) przekazał wyżej opisane przywileje do akt ziemskich łomżyński

1543 – w Krakowie – Zygmunt Król Polski – zapisy dot. rozgraniczenia dóbr Radule, Saniki, Siekierki, Złotoria od dóbr Nicolai i dóbr Drogwino, będących własnością Sandzianów – Król zakazuje Staroście Brańska i Suraża, aby nie mieszał się w spór o dobro zwane Grądem

1545 – z akt ziemskich Supraskich – Barbara, córka Stanisława z Bajki, małżonka Stanislai Zandzian de Drogwino – „kwituje” z posagu swoich braci (potwierdza otrzymanie posagu)

1549 – w aktach grodzkich brańskich – zapis o synach Jakuba i Jana z Zandzian (w oryginale de Zandziany Drugwino)

1551 – w aktach ziemskich suraskich – Albert, syn Jana Zandzian, zapisuje sumę Łucji., córce Stanisława z Gostkowa, swojej małżonce

1556 i 1566 – w aktach grodzkich brańskich zapisy o proteście Mathiasa syna Jacobi de Zendziany dot. najazdu na dobra zwane Grąd – zamieszczony jest także ciekawy opis walki z użyciem muszkietów

1566 , 1567 i 1568– zapisy w aktach grodzkich brańskich – pismo „Świętego Królewskiego Majestatu” w obronie „Valentinus filus olim Jacobi de Zendziany w ich sporze z Grzegorzem Chodkiewiczem – Hetmanem Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz opisy sporów majątkowych

1577 – w aktach grodzkich brańskich – Maciej, syn Jakuba z Rzędzian występuje przeciwko Aleksandrowi Chodkiewiczowi z racji strat spowodowanych w miejscu zwanym Grąd, przez „sługi Chodkiewicza”

1580 w aktach grodzkich brańskich – Tomasz , syn Macieja z Rzędzian Drugwino i Ciwino, w imieniu swoim i braci występuje przeciwko spadkobiercom Aleksandra Chodkiewicza, a także przeciwko Łukaszowi Górnickiemu (obecnie to patron Biblioteki Wojewódzkiej w Białymstoku) o rozliczenie następstw zabicia Macieja, syna Jana Rzędzian

1582 – w aktach grodzkich brańskich – wyrok w sprawie o wycięcie lasu z powództwa Anny Chodkiewiczówny, małżonki Pawła Sapiehy kasztelana Kijowskiego i innym (między innymi małżonką Janusza Księcia Zasławskiego, córkami Romana Sanguszko) „przeciwko …. Konradowi, synowi Jakuba z Rzędzian”

1582 – w aktach ziemskich supraskich - podział ziemi i budynków pomiędzy Hieronimem, Janem i Piotrem z Rzędzian

tekst: Marek Rzędzian (dyskusja/wikipedia)